องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกขอความอนุเคราะห์ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกกรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้