ปี พ.ศ.2538 เริ่มก่อตั้งสภาตำบลกุดจิก มีหมู่บ้านทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ปี พ.ศ. 2540 – พ.ศ.2544 ได้มีการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก โดยมีกำนันสมบูรณ์ โตนชัยภูมิ เป็นประธานบริหาร ปี พ.ศ.2544 – 2548 นายสมยศ ด้วงแพง เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ปี พ.ศ. 2548 – 2552 นายสมยศ ด้วงแพง เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ปี พ.ศ. 2552 - 2556 นายสวัสดิ์ ศรีชัยโย เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ปี พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน นายสมภาร เคนหาญ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก การปกครอง 14 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือน 3049 ครัวเรือน มีประชากร 12,233 คน เป็นชาย 6,273 คน หญิง 5,960คน มีพื้นที่ทั้งหมด 170.80 ตารางกิโลเมตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 26 คน คณะผู้บริหาร 4 คน พนักงานส่วนตำบล 17 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 25 คน พนักงานจ้างทั่วไป 18 คน จ้างเหมาบริการ 1 คน

              องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

   ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลเก่ากลอย อ นากลางและเทือกเขาภูพาน

   ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทือกเขาภูพาน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

   ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองภัยศูนย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนาหนองทุ่ม อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู  

 ตำบลกุดจิก มีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงแบบลูกระนาด ตั้งอยู่ห่างจาก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็นระยะทาง 22 กิโลเมตร  

             ข้อมูลหมู่บ้าน

            ผู้นำชุมชน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

LINE OA อบต.กุดจิก

 

เพิ่มเพื่อน