วิสัยทัศน์ (Vision)

ตำบลแห่งการเรียนรู้  คู่คุณธรรมนำคุณภาพชีวิตที่ดี  ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  ลือเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน


พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
  2. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
  3. จัดระบบการกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฎิกูล  และน้ำเสีย
  4. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
  6. จัดให้มีการบริหารงานที่ดี  รวดเร็ว  และก้าวทันเทคโนโลยี
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

LINE OA อบต.กุดจิก

 

เพิ่มเพื่อน