ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

     01.โครงสร้าง 

     02. ข้อมูลผู้บริหาร

     03. อำนาจหน้าที่

     04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

     05. ข้อมูลการติดต่อ

     06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

     07. ข่าวประชาสัมพันธ์

    08. Q&A

     09. Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 

  การดำเนินงาน

     010. แผนการดำเนินงานประจำปี 

     011. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6เดือน

     012. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

     013. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

     014. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

     015. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

     016. รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

     017. E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารการเงินงบประมาณ

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

      018. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

      019. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

      020. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

      021. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

      022. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

      023. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

      024. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  การบริหารทรัพยากรบุคคล

      025. นโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

      026. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

      027. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      028. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมควาโปร่งใส

  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      029. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      030. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      031. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      032. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

      033. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

      034. นโยบายไม่รับของขัวญ (No Gift Policy)   

      035. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

      036. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

      037. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

      038. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

      039. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

    040. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

      041. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

      042. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

      043. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page