วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ได้จัดอบรมย์โครงการตำบลกุดจิกปราศจากการค้ามนุษย์และความรุนแรงในชุมชน โดนมีกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนในเขตพื้นที่ ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน จำนวน ๑๒๐ คน