องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570 )

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก จัดอบรมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2566