• นายนิคม สมใจ

  นายนิคม สมใจ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก โทร 087 237 5505
  • นายวีระพล กันยา

   นายวีระพล กันยา

   หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
   • นายชยพล พรมเวียง

    นายชยพล พรมเวียง

    นักวิชาการตรวจสอบภายใน
   • นางพรรณวรท เดชบุรัมย์

    นางพรรณวรท เดชบุรัมย์

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    • นายยุทธศิลป์ สุปัญญา

     นายยุทธศิลป์ สุปัญญา

     นิติกร
   • นางวันทณีย์ สมภาร

    นางวันทณีย์ สมภาร

    นักจัดการงานทั่วไป
    • สิบเอกทรงกลด ใสประเสริฐ

     สิบเอกทรงกลด ใสประเสริฐ

     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   • นายโชคชัย บุญน้อม

    นายโชคชัย บุญน้อม

    นักทรัพยากรบุคคล

 

  • นายวิทูรย์ พันธ์หล้า

   นายวิทูรย์ พันธ์หล้า

   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
  • นายมณเทียร บุญใบ

   นายมณเทียร บุญใบ

   ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
  • นางภัชรีพร จันทร์ปัญญา

   นางภัชรีพร จันทร์ปัญญา

   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • นางนันท์นภัส ศรีสมบัติ

   นางนันท์นภัส ศรีสมบัติ

   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
  • นายสุรชัย แก้วโท

   นายสุรชัย แก้วโท

   ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
  • นางสาววรรณลิกาญจน์ บุตรหึงษ์

   นางสาววรรณลิกาญจน์ บุตรหึงษ์

   ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
  • นายธนศาสตร์ บุตรหึงษ์

   นายธนศาสตร์ บุตรหึงษ์

   ผู็ช่วนนักป้องกันสาธารณภัย
  • นายจีรวัฒน์ มาทมูล

   นายจีรวัฒน์ มาทมูล

   ผู้ช่วยสัตวบาล
  • นางสาววารุณี ชาติวงษ์

   นางสาววารุณี ชาติวงษ์

   ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
  • นางสาวพรวีนัส พากัณหา

   นางสาวพรวีนัส พากัณหา

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  • นางโสภาวรรณ วิประชา

   นางโสภาวรรณ วิประชา

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
  • นายภัทรพล พากัณหา

   นายภัทรพล พากัณหา

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
  • นายภิภัฒน์พงษ์ เดชบุรัมย์

   นายภิภัฒน์พงษ์ เดชบุรัมย์

   พนักงานดับเพลิง
  • นายสมศักดิ์ มาเก่าน้อย

   นายสมศักดิ์ มาเก่าน้อย

   พนักงานดับเพลิง
  • นายคนิชย์ เดชกุล

   นายคนิชย์ เดชกุล

   พนักงานดับเพลิง
  • นางศิริพร ภูงาม

   นางศิริพร ภูงาม

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  • นางสาวชลิตา ศรีมาตย์

   นางสาวชลิตา ศรีมาตย์

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานะุรการ
  • นางสาวธนยาพัชร์ สุชยานิธิวิเศษ

   นางสาวธนยาพัชร์ สุชยานิธิวิเศษ

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานชุมชน
  • นายบุญมี ศรีชัยโย

   นายบุญมี ศรีชัยโย

   พนักงานขับรถดับเพลิง
  • นายยศศักดิ์ ศรีมาตย์

   นายยศศักดิ์ ศรีมาตย์

   พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page