• นางสาววิภาพร สีหนาท

  นางสาววิภาพร สีหนาท

  ผู้อำนวยการกองคลัง
  • นางลัดดา สิงคำโม

   นางลัดดา สิงคำโม

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
   • นางสาวพรนภา ทวยจัด

    นางสาวพรนภา ทวยจัด

    เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ
    • นางสาวโชติกา แสนพิมพ์

     นางสาวโชติกา แสนพิมพ์

     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  • นางสาวอิสรีย์ สุดแก้ว

   นางสาวอิสรีย์ สุดแก้ว

   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
   • นางจันทา ผาสุข

    นางจันทา ผาสุข

    นักวิชาการเงินและบัญชี
    • นางสาวลัดดา ภูศรีฤทธิ์

     นางสาวลัดดา ภูศรีฤทธิ์

     ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
     • นางสาวธนพร หอมพรหมมา

      นางสาวธนพร หอมพรหมมา

      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page