• นางสาววิภาพร สีหนาท

  นางสาววิภาพร สีหนาท

  ผู้อำนวยการกองคลัง
  • นางลัดดา สิงคำโม

   นางลัดดา สิงคำโม

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
   • นางสาวพรนภา ทวยจัด

    นางสาวพรนภา ทวยจัด

    เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ
    • นางปวีณา พิศดู

     นางปวีณา พิศดู

     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
  • นางสาวอิสรีย์ สุดแก้ว

   นางสาวอิสรีย์ สุดแก้ว

   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
   • นางสาวลัดดา ภูศรีฤทธิ์

    นางสาวลัดดา ภูศรีฤทธิ์

    ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
    • นางสาวโชติกา แสนพิมพ์

     นางสาวโชติกา แสนพิมพ์

     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  • นางสาวภาวินิตย์ ศรีสุธรรม

   นางสาวภาวินิตย์ ศรีสุธรรม

   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
   • นางจันทา ผาสุข

    นางจันทา ผาสุข

    นักวิชาการเงินและบัญชี
    • นางสาวนิสิตา นามวงศ์ษา

     นางสาวนิสิตา นามวงศ์ษา

     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
     • นางสาวธนพร หอมพรหมมา

      นางสาวธนพร หอมพรหมมา

      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page